سایت تخصصی استخر:هواکش

عامل اصلی تصفیه کننده هوا را فیلتر و مجموعه فیلتر با محفظه آن و ضمائم دیگر را اصطلاحاً هواكش می گویند . با توجه به مشخصات فنی موتور ها، هواكش های مختلف برای تصفیه هوای مورد نیاز آنها ساخته می گردند. شرایط مختلف اقلیمی نیز بایستی در ساخت هواكش ها در نظر گرفته گردد. انواع مختلف هواكش های مرطوب، روغنی، خشک و سیکلون به عنوان پیش تصفیه و هواكش های ترکیبی برای موتور های مختلف و شرایط متفاوت ساخته می گردند.