تجهیزات تهویه خانگی

 

اسمایل ( لبخند) S186MQ

سپلیت های مدل اسمایل ( لبخند ) با طراحی زیبا , عملکرد کم صدا و قدرت سرمایشی و گرمایشی بالا قابلیت استفاده در فضاهای مختلف را دارا بوده و این مدل از اسپلیتها در سایزهای ۱۸,۱۲,۹ و ۲۴ موجود میباشند. ضمن آنکه مدلهای ۱۸ و ۲۴ این دستگاه قابلیت کارکرد درمنطقه های حاره را نیز دارند.

 

 

 

 

 

اسمایل ( لبخند)

S246MQ

 

سپلیت های مدل اسمایل ( لبخند ) با طراحی زیبا , عملکرد کم صدا و قدرت سرمایشی و گرمایشی بالا قابلیت استفاده در فضاهای مختلف را دارا بوده است. این مدل از اسپلیتها در سایزهای ۱۸,۱۲,۹و ۲۴ موجود میباشند. ضمن آنکه مدلهای ۱۸ و ۲۴ این دستگاه قابلیت کارکرد در vمناطق حاره را نیز دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسمایل ( لبخند) S126MC 

سپلیت های مدل اسمایل ( لبخند ) با طراحی زیبا , عملکرد کم صدا  و قدرت سرمایشی و گرمایشی بالا قابلیت استفاده در فضاهای متفاوت را دارا میباشند. این مدل از اسپلیتها در سایزهای ۱۸,۱۲,۹و ۲۴ موجود میباشند. ضمن آنکه مدلهای ۱۸ و ۲۴ این دستگاه قابلیت کارکرد در منطقه های حاره را نیز دارند.

 

 

 

 

 

اسمایل ( لبخند) S096MQ 

اسپلیت های مدل اسمایل ( لبخند ) با طراحی زیبا , عملکرد

کم صدا  و قدرت سرمایشی و گرمایشی بالا قابلیت استفاده

در فضاهای متفاوت را دارا میباشند. این مدل از اسپلیتها در

سایزهای ۱۸,۱۲,۹ و ۲۴ موجود میباشند. ضمن آنکه مدلهای

۱۸ و ۲۴ این دستگاه قابلیت کارکرد در منطقه های حاره را

نیز دارند.

 

 

 

 

 

 

اسمایل ( لبخند) S126MQ 

سپلیت های مدل اسمایل ( لبخند ) با طراحی زیبا , عملکرد

کم صدا  و قدرت سرمایشی و گرمایشی بالا قابلیت استفاده

در فضاهای متفاوت را دارا میباشند. این مدل از اسپلیتها در

سایزهای ۱۸,۱۲,۹ و ۲۴ موجود میباشند. ضمن آنکه مدلهای

۱۸ و ۲۴ این دستگاه قابلیت کارکرد در منطقه های حاره را

نیز دارند.

 

 

 

 منبع : goldiranac.com