گرمایش کفی

 

سیستم مدرن گرمایش کفی
آسایش در یک خانه ی مدرن ...

گرمای یکپارچه و مطبوع - محیط سالم و راحت با سیستم گرمایش کفی در خانه ی مدرنی که با سیستم گرمایش کفی مجهز شده است / گردش آب در شبکه ای از لوله هایی که در کف نصب شده است حرارت را به آرامی و به صورت یکنواخت توزیع کرده و با موازنه ی عامل اصلی راحتی یعنی دمای محیط / گرمایش تابشی / جریان هوا / رطوبت نسبی آسایشی را به ارمغان می آورد که فقط با تجربه کردن می توانید آن را لمس کنید.

 

منبع : iranneeds.ir