سایت تخصصی استخر:هواکش

هواکش های آکسیال خانگی

نام محصول : لوله ای مدل توربو

از دسته هواكـــــش هاي آكســــيال خانگي و طراحي شده جهت فضاهاي كوچك و متوســــط در

پنج ســـــايز و مدل متــــفاوت ، امکان نصــــب بر روي ديوار و ســـقف (ترجيحاً نصب بر روي ديوار)

با تعداد پره هاي بالا و هوادهي خوب با درجه حفاظت موتور قطر پروانه بين 80 تا 200mmmm 2X IP قدرت هوادهي 24m3/h تا نصب آسان 250m3/h

 

 

 


نام محصول : لوکس (دریچه دار باکلید) 

از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده بمنظور فضاهاي كوچك و متوسط در 4 سايز و مدل متفــاوت قابليــت نصب بر روي ديوار، پنجــــره داراي دمپر و كليـــد قطع و وصل پــروانه پنج و شـــش پره بـــا درجـــه حفاظـــت مــوتــور قطــر پــروانه بين150mm تا300 mm قـــدرت هـــوادهي
240m3/h تا 860m3/h نصب آسان 300mm IP 2X 

 

 

نام محصول : هواکش فلزی

از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده در جهت جابجايي هواي تازه در 6 سايز 

و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف (ترجيحاً نصب بروي ديوار) طراحي شده

براي فضاهاي خانگي و مکان های تجاري ظرفيت هوادهي خوب با درجه حافظت موتور IP2X
با قطر پروانه 100mm تا 300mm نصب آسان

 

 

 

نام محصول :لوله ای مدل هایلوکس

از دسـته هواكـش هاي آكسيال خانگي و طــراحي شــده برای فضاهاي كوچك، متوسـط

و آشپزخانه ها امکان نصـــب بر روي ديوار داراي دريچه برقي اتوماتيــك (جهت جلوگيري

از ورود حشرات و گردوغبار) با درجه حفاظت موتور 2X IP قطر پروانه بين 100mm

و 150mm قدرت هوادهي 90m3/h و 300m3/h نصب آسان

 

منبع : damandeh.com