سایت تخصصی استخر:هواکش

نام محصول : هواكش ايلكاي هفت پر فلزي – جديد


از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و مجهز به قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي3 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- اســتخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گــاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشــاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صـــدا موتور اكســــترنال روتور (External Rotor) پــــروانه هفـــــت پر فلــــزي با درجــــه حفــــاظت مــــوتـــور 54 IP
قطر پروانه 630mm تا 800mm قدرت هوادهي 11500m3/h تا 20000m3/h

 

 


 

نام محصول : هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب)مکنده

از دسته هواكش هاي آكسيال تاســيســــاتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفــاوت
طراحي گردیده جهت صنعت تاسيسـات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا
كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection
پروانه هفت پر فلزي با درجه حفاظت موتور 54 IP قطر پروانه 300mm تا 700mm
قدرت هوادهي 1500m3/h تا 13000m3/h نصب آسان

 

 

 

 

نام محصول : هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب)دمنده

 

از دسته هواكش هاي آكســـيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شـده در جهت جابجايي هــوا و داراي7 ســـايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و ســقف
طراحي شده براي مصارف تاسيســاتي يونيت هيتر- اســتـخرها و اماكن صنعتي-تجــاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيــت هوادهي و راندمان بالا كم صــدا
موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي با درجه حفاظت موتور 54 IP
قطر پروانه 300mm تا 630mm با قدرت هوادهي 1650m3/h تا 12000m3/h

 

 منبع : damandeh.com