دما صنعت مشهد:تهویه صنعتی و خانگی

نام فارسی : مولتی وی 3

نام لاتین :

Multi V III system )(LG VRF)100000 BTU 

 
ARUN100LN3
 
مشخصات فنی دستگاه خارجی:
 
ظرفیت سرمایشی: ۹۵۹۰۰  بی تی یو در هر ساعت
ظرفیت گرمایشی: ۱۰۷۵۰۰  بی تی یو در هر ساعت
نوع برق مصرفی: سه فاز
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۹۲۰*۱۶۸۰*۷۶۰میلیمتر
وزن: ۲۴۰کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت) از موتور تا توزیع کننده: ۸ / ۳ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت) موتور تا توزیع کننده: ۸ / ۷ اینچ
سایز لوله مایع از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.
سایز لوله گاز از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.

 

 

نام فارسی : مولتی وی 3

نام لاتین :

Multi V III system )(LG VRF)140000 BTUARUN140LN3

 
مشخصات فنی دستگاه خارجی:
 
ظرفیت سرمایشی: ۱۳۳۶۰۰  بی تی یو در هر ساعت
ظرفیت گرمایشی: ۱۵۰۵۰۰  بی تی یو در هر ساعت
نوع برق مصرفی: سه فاز
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۱۲۴۰*۱۶۸۰*۷۶۰ میلیمتر
وزن: ۲۶۰کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت) از موتور تا توزیع کننده: ۲ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت) موتور تا توزیع کننده:  ۱ و یک هشتم اینچ
سایز لوله مایع از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.
سایز لوله گاز از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.

 

 

نام فارسی : مولتی وی3

نام لاتین :

Multi V III system )(LG VRF)160000 BTU 

ARUN160LN3

 

 

 
مشخصات فنی دستگاه خارجی:
 
ظرفیت سرمایشی: ۱۵۲۹۰۰  بی تی یو در هر ساعت
ظرفیت گرمایشی: ۱۷۲۰۰۰  بی تی یو در هر ساعت
نوع برق مصرفی: سه فاز
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۱۲۴۰*۱۶۸۰*۷۶۰ میلیمتر
وزن: ۲۶۰کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت) از موتور تا توزیع کننده: ۲ / ۱ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت) موتور تا توزیع کننده:  ۱ و یک هشتم اینچ
سایز لوله مایع از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.
سایز لوله گاز از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.
 

 

 

نام فارسی : مولتی وی 3

نام لاتین :

Multi V III system )(LG VRF)180000 BTU 

 
ARUN160LN3
 
مشخصات فنی دستگاه خارجی:
 
ظرفیت سرمایشی: ۱۷۲۰۰۰  بی تی یو در هر ساعت
ظرفیت گرمایشی: ۱۹۳۵۰۰  بی تی یو در هر ساعت
نوع برق مصرفی: سه فاز
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۱۲۴۰*۱۶۸۰*۷۶۰ میلیمتر
وزن: ۳۱۵کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت) از موتور تا توزیع کننده: ۸ / ۵ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت) موتور تا توزیع کننده:  ۱ و یک هشتم اینچ
سایز لوله مایع از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.
سایز لوله گاز از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.

 

 

نام فارسی : مولتی وی3

نام لاتین :

 Multi V III system )(LG VRF)200000 BTU 

 

ARUN200LN3

 
مشخصات فنی دستگاه خارجی:
 
ظرفیت سرمایشی: ۱۹۱۱۰۰  بی تی یو در هر ساعت
ظرفیت گرمایشی: ۲۱۵۰۰۰  بی تی یو در هر ساعت
نوع برق مصرفی: سه فاز
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۱۲۴۰*۱۶۸۰*۷۶۰ میلیمتر
وزن: ۳۲۵کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت) از موتور تا توزیع کننده: ۸ / ۵ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت) موتور تا توزیع کننده:  ۱ و یک هشتم اینچ
سایز لوله مایع از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.
سایز لوله گاز از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.

 

 

نام فارسی : مولتی وی3

نام لاتین :

Multi V III system )(LG VRF)80000 BTU 

 
ARUN80LN3
 
مشخصات فنی دستگاه خارجی:
 
ظرفیت سرمایشی: ۷۶۴۰۰  بی تی یو درهر ساعت
ظرفیت گرمایشی: ۸۶۰۰۰  بی تی یو در هر ساعت
نوع برق مصرفی: سه فاز
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۹۲۰*۱۶۸۰*۷۶۰ میلیمتر
وزن: ۱۹۰کیلوگرم
سایز لوله مایع (رفت) از موتور تا توزیع کننده: ۸ / ۳ اینچ
سایز لوله گاز (برگشت) موتور تا توزیع کننده: ۴ / ۳ اینچ
سایز لوله مایع از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.
سایز لوله گاز از توزیع کننده تا پنل داخلی: به پنل داخلی متصل به موتور بستگی دارد.

 

منبع : goldiranac.com