دما صنعت مشهد: کولر گازی

GREE SUPER-H20C3

سرمایشی با ظرفیت 18430 Btu/h و قابلیت کارکرد در دمای 54~18

 

GREE TURBO-H19C3

سرمایش با ظرفیت18430 Btu/h و قابلیت کارکرد در دمای
18_54

 

GREE SUPER-F18C3

سرمایشی با ظرفیت 18090 Btu/h و قابلیت کارکرد در دمای 52~21

 

GREE SUPER-H25C3

سرمایشی با ظرفیت 23900 Btu/h و قابلیت کارکرد در دمای 54~18

 

GREE SUPER-F24C3

سرمایشی با ظرفیت 23900 Btu/h و قابلیت کارکرد در دمای 52~21

 

GREE SUPER-F24C3

سرمایشی با ظرفیت 23900 Btu/h و قابلیت کارکرد در دمای 52~21

 

GREE SUPER-F21C3

سرمایشی با ظرفیت 20480 Btu/h و قابلیت کارکرد در دمای 52~21

 

GREE SUPER-24CR3-U

سرمایشی با ظرفیت 23900 Btu/h و قابلیت کارکرد در دمای 52~21

 

GREE SUPER-18CR3-U

سرمایشی با ظرفیت 18090 Btu/h و قابلیت کارکرد در دمای 52~21

 

GREE QUIES-F18C3

سرمایشی با ظرفیت 15360 Btu/h و قابلیت کارکرد در دمای 52~18

 

GREE QUIES-F12C3

سرمایشی با ظرفیت 11945 Btu/h و قابلیت کارکرد در دمای 52~21

 

منبع : nia-ir.com