دما صنعت مشهد: کولر گازی

کولر گازی پنجره ای

 

 

OGENERAL AXGS18AUTH

سرمایشی با ظرفیت 17000 Btu/h و قابلیت کار در دمای 60~21

کولر گازی پنجره ای جدید فوق حاره ای اجنرال مدل ASGS18AUTH با ظرفیت Btu/h 18000

 

OGENERAL AXGA18RUTH

سرمایش-گرمایشی با ظرفیت 17410- 19450 Btu/h و قابلیت کار در دمای 52~21

 

OGENERAL AXGA24AUTR

سرمایشی با ظرفیت 22700 Btu/h و قابلیت کار در دمای52~21

 

OGENERAL AXGA24AAT

سرمایشی با ظرفیت 22700-23200 Btu/h و قابلیت کار در دمای 52~21

 

OGENERAL AXGB18AUTH

سرمایشی با ظرفیت 17410 Btu/h و قابلیت کار در دمای 52~21

 

OGENERAL AXGB18ACTH,APTH

سرمایشی با ظرفیت 17410-17750 Btu/h و قابلیت کار در دمای52~21

 

OGENERAL AXGB24AUTH

سرمایشی با ظرفیت 22700-23210 Btu/h و قابلیت کار در دمای 52~21

 

OGENERAL AXGA18AUTR,AVTR

سرمایشی با ظرفیت 17410 Btu/h و قابلیت کارکرد در دمای 52~21

 

OGENERAL AXGA18AUTH

سرمایشی با ظرفیت 17406-17747 Btu/h و قابلیت کارکرد در دمای52~21

 

منبع : nia-ir.com