مشعل گازی و گازوئیل

مشعل ها  به  عنوان تولید کننده احتراق بویلر و دیگ در موتورخانه ها نقش بسیار مهمی دارد.

 

 

 

 

مشعل (burner) دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا و سوخت (به این عمل احتراق گفته می شود) در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می کند که در اثر این احتراق مقداری گاز نیز تولید شده که از راه دود کش خارج می شود. این انرژی تولید شده توسط دو روش جابه جایی و تشعشع به محیط اطراف انتقال داده می شود.