دیگ بخار

 

 

 

دیگ و بویلر بخار در برخی موتورخانه ها برای تولید حرارت غیر مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد